ရွာေဖြသူ မွတ္ပံုတင္ရန္

- ညာဘက္အေပၚတြင္ရွိေသာ 'ရွာေဖြသူမွတ္ပံုတင္ရန္' ကို ႏွိပ္ပါ။
- 'အီးေမးလ္'၊ 'Password' ႏွင့္ 'ေရာင္းသူ' ေရြးခ်ယ္ပါ။ ကိုယ္တုိင္ေရာင္းသူအျဖင္ မွတ္ပံုတင္လုိပါက 'Individual' ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ အေရာင္းျပခန္းအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္လုိပါက 'Showroom' ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
- မွတ္ပံုတင္ျခင္း ျပီးဆံုးလွ်င္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ျပင္ရန္ သို႕ ေရာက္ရွိပါမည္။
How to register at MMCars.com.mm
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္
အသံုးျပဳသူအတြက္ Log in ၀င္ရန္

- ညာဘက္ အေပၚေထာင့္တြင္ ရွိေသာ 'Sign in' ကို ႏွိပ္ပါ။
- 'Email' လိပ္စာနွင့္ 'Password' ျဖည့္ပါ။
- 'Sign in' ကို ႏွိပ္ပါ။
- 'Log in' ျပဳလုပ္ပီးပါက 'မွတ္ပံုတင္ရန္' ဆိုေသာ စာသားအစား 'My Profile' ႏွင့္ 'Sign In' ဆိုေသာ စာသား အစား 'Sign Out' ဟူေသာ စာသားမ်ားကို ျမင္ရပါမည္။
How to login to MMCars.com.mm using your registered account
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္
Password ျပင္ရန္

- ညာဘက္အေပၚေထာင့္ရွိ 'My Profile' ကို နွိပ္ပါ။
- 'ကိုယ္တုိင္ေရာင္းသူ' တြင္ ရွိေသာ 'Change Password' ကို ႏွိပ္ပါ။
- 'Password' နွင့္ 'Comfirm Password' ကို ျဖည့္ပါ။
- Password အသစ္ကို သိမ္းဆည္းရန္ 'Update' ကို ႏွိပ္ပါ။
How to get to your MMCars.com.mm profile page Your profile page at MMCars.com.mm
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္
ဆက္သြယ္ရန္

- 'ဆက္သြယ္ရန္' ကို ႏွိပ္ပါ။
- 'အမည္', 'အီးေမးလ္',ပို႕မည့္သတင္း မ်ားကို ျဖည့္ပါ့။
- 'သတင္းပို႕ရန္' ကို ႏွိပ္ပါ။
Contact MMCars.com.mm
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္
ေနာက္ဆံုးတင္ေသာကားမ်ား ၾကည့္ရန္

- 'ေနာက္ဆံုးကားမ်ား' ကို ႏွိပ္ပါ။
- အေသးစိတ္ရွာေဖြၾကည့္ ရႈလုိပါက ဘယ္ဘက္တြင္ရွိေသာ တန္ဖုိးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
- 'Upadate' ကို ႏွိပ္၍ ရွာေဖြခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
Find your next car at MMCars.com.mm
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္
ကား အခ်က္အလက္မ်ားၾကည့္ရန္

- ကား ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရန္ ကား အခ်က္အလက္မ်ားေအာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ 'View Detail' ကို နွိပ္ပါ။
How to view car's details and seller information
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္
ေၾကာ္ျငာသူသုိ႕ စာပို႕ရန္

- ကား အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသို႕ သြားပါ။
- အမည္, အီးေမးလ္ နွင့္ ပို႕မည့္သတင္း ျဖည့္ပါ။
- 'Submit' ကို ႏွိပ္ပါ။
How to contact car seller
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္
ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ျပင္ရန္(ကိုယ္တုိင္ေရာင္းသူ)

- website ၏ ညာဘက္ေထာင့္တြင္ ရွိေသာ 'My Profile' ကို ႏွိပ္ပါ။
- အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳျပင္ပါ။
- 'Save' ကို ႏွိပ္၍ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါသည္။
How to view your seller profile
Your seller profile edit page
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္
ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ျပင္ရန္ (အေရာင္းျပခန္း)

- website ၏ ညာဘက္ေထာင့္တြင္ ရွိေသာ 'My Profile' ကို ႏွိပ္ပါ။
- ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ရန္အတြက္ 'Profile Info' ေအာက္တြင္ ျပဳျပင္ပါ။ 'Update' ကို ႏွိပ္၍ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါသည္။
- အေရာင္းျပခန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ရႏ္ 'Showroom Info' ေအာက္တြင္ ျပဳျပင္ပါ။ 'Update' ကို ႏွိပ္၍ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါသည္။
How to view your showroom details
Your showroom detail information page
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္
ကားေရာင္းရန္

- 'ကားေရာင္းရန္' ကို နွိပ္ပါ။ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ျပဳျပင္ရန္မွ 'Add More Cars' ကို ႏွိပ္ပါ။
- ကားအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္ပါ။
- ကားဓါတ္ပံုတင္ပါ။ အမ်ားဆံုး ၆ ပံုတင္ႏုိင္ပါသည္။
- 'Submit' ကုိ ႏွိပ္ျပီး သိမ္းဆည္းပါ။
Click Sell your car link from the top menu
Your uploaded car profile page
Upload New Car page
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္
ကား အခ်က္အလက္မ်ားျပင္ရန္

- 'My Profile' ကို ႏွိပ္ပါ။
- ျပဳျပင္လုိေသာ ကားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
- အခ်က္အလက္မ်ားျပဳျပင္ပါ။
- 'Submit' ကို ႏွိပ္ၿပီးသိမ္းဆည္းပါ။
Go to your profile page
Then click on the car that you want do edit
Then on next screen you will see car detail edit page
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္
ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ား ၾကည့္ရန္

- 'ကားအရာင္းျပခန္း' ကို ႏွိပ္ပါ။
- တည္ေနရာ သို႕မဟုတ္ အမည္အစ စာလံုးကို အသံုးျပဳျပီး ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။
- အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ကို သိရွိလုိပါက 'View Detail' ကို ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
Click showrooms menu at the top to vew all showrooms at MMCars.com.mm
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားၾကည့္ရန္

- '၀န္ေဆာင္မႈမ်ား' ကို ႏွိပ္ပါ။
- တည္ေနရာ သို႕မဟုတ္ အမည္အစ စာလံုးကို အသံုးျပဳျပီး ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။
- အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ကို သိရွိလုိပါက 'အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္' ကို ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
Change the dropdown box on showrooms page to filter the showrooms by the type of service they offer
အေပၚဆံုးသို႕သြားရန္